Menu
Váš košík

Reklamačný poriadok


Všeobecné ustanovenia

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar ihneď po prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi a tovar prevziať s výhradou, prípadne neprevziať (tovar je poistený). Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie reklamačného formuláru, ktorý stiahnete tu: REKLAMAČNÝ FORMULÁR a dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru, ktorý zároveň slúži ako záručný list (FA + daňový doklad), predávajúcemu e-mailom na info@moveco.sk, poštou alebo osobne. Miesta na vybavenie reklamácie sú uverejnené na konci reklamačného poriadku. V zmysle zákona sa na tovar a jeho komponenty vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.


Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

nesprávnym použitím výrobku (nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, mechanickým poškodením)

nesprávnym skladovaním, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou

nesprávnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto e- shope vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. V prípade zmeny kúpnej ceny má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail (akceptácia objednávky). Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

odovzdaním opraveného tovaru,

výmenou tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

vrátením kúpnej ceny tovaru,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


Postup pri reklamácií

- informujte nás o reklamácii e-mailom (info@moveco.sk), telefonicky (0940 989 997). Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie reklamačného formuláru, ktorý stiahnete tu: REKLAMAČNÝ FORMULÁR a dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru, ktorý zároveň slúži ako záručný list (FA + daňový doklad), predávajúcemu e- mailom na info@moveco.sk, poštou alebo osobne,

- tovar spolu s reklamačným formulárom, faktúrou a daňovým dokladom zašlite na našu adresu: MOVE COMPANY Logistická 7, Trnava (budova DZL Express). Reklamovaný tovar môžete priniesť aj osobne do skladu Trnava. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme.

- zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať e-mailom na info@moveco.sk, alebo telefonicky na čísle 0940 989 997

- o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom. Reklamačný protokol bude odovzdaný zákazníkovi písomnou formou pri prevzatí vyriešenej reklamácie.

Tento reklamačný poriadok sa riadi podľa všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“), ktoré si môžete prečítať tu: VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP). Pred odoslaním záväznej objednávky ste boli dostatočne a zrozumiteľne oboznámení, porozumeli ste a vyjadrujete svoj súhlas s danými VOP. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu z dôvodu reklamačného plnenia znáša kupujúci. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.


Dodanie daňového a záručného listu

Daňový doklad a faktúru zasielame e-mailom. Daňový doklad a faktúra slúži ako záručný list za predpokladu, že obsahuje meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu kupujúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko ak ide o fyzickú osobu. Na vyžiadanie zašleme originálny daňový doklad prostredníctvom Slovenskej pošty.


Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať, obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z. z.. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty (využitím kuriérskych služieb), kedy tovar spolu s odstúpením od zmluvy, faktúrou/daňovým dokladom zašlite na našu adresu MOVE COMPANY Logistická 7, Trnava (budova DZL Express). Reklamovaný tovar môžete priniesť aj osobne do skladu Trnava. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku NEPREVEZMEME!

Pre odstúpenie od zmluvy použite formulár "Odstúpenie od zmluvy". Formulár nájdete tu: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia.


Tovar zasielajte späť:

nepoužívaný

nepoškodený

kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)

spolu s dokladom o kúpe

podľa možnosti v pôvodnom obale. 

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré kupujúci rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

  

Miesta pre vybavenie reklamácií:

MOVE COMPANY - Logistická 7, Trnava (budova DZL Express), 0940 989 997

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) - VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

REKLAMAČNÝ FORMULÁR - REKLAMAČNÝ FORMULÁR

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

e-mail: info@moveco.sk