Menu
Váš košík

SÚŤAŽ

Pravidlá súťaže

 

1. Organizátor a cieľ súťaže


Organizátorom spotrebiteľskej súťaže s názvom „Nakúp a Vyhraj 3 x 100€“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť MOVECO s.r.o., so sídlom Mlynská dolina 41 811 02

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 51727544, zapísaná v oddiel Sro, vložka č. 129950/B registra Okresného súdu Bratislava III (ďalej len „organizátor“).

Cieľom organizovania uvedenej súťaže je zviditeľnenie a propagácia e-shopu www.moveco.sk, produktov spoločnosti a odmenenie zákazníkov. Organizátor sa riadi týmito pravidlami súťaže (ďalej len „pravidlá“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov.

 

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 3. 11. 2023 do 8. 1.. 2024 (ďalej ako „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne dňa 9. 1. 2024 a výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom sociálnych sietí/e-mailovej adresy/telefonicky.

 

3. Podmienky účasti v súťaži a účastníci súťaže

Účastníkom súťaže (ďalej „súťažiaci“) môže byť fyzická aj právnická osoba, ktorá má v deň uskutočnenia objednávky viac ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťažiaci súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlasí so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. 

 

4. Mechanizmus súťaže a výhry

1, nakúp na eshope www.moveco.sk v ľubovoľnej sume v období 3.11. 2023 – 8.1.2023
2, vlož do komentáru príspevku na IG/FB unikátne číslo objednávky, ktoré obdržíš po dokončení nákupu v potvrdzovacom emaily
3, zaklikni sledovanie/daj follow na 
https://www.facebook.com/movecompany.sk/ a/alebo https://www.instagram.com/moveco.sk/  
4, Každý súťažiaci môže svoje unikátne číslo objednávky použiť len raz na oboch platformách
5, pre zvýšenie šance na úspech odporúčame spraviť viacero nákupov (Vianoce sú za dverami). U nás nájdete skvelé darčeky pre malých aj veľkých, športovcov aj lenivcov :).
6, po splnení bodov 1. – 4. budete automaticky zaradení do súťaže s názvom „Nakúp a Vyhraj 3 x 100€

Zo všetkých súťažiacich, ktorí v danom období nakúpia na eshope 
www.moveco.sk, sa náhodným žrebovaním vyberú traja výhercovia. Výška celkovej sumy nákupu nie je limitovaná. Podmienkami na zaradenie do súťaže je vloženie unikátneho čísla objednávky do komentáru pod príspevok na sociálnych sieťach Instagram a/alebo Facebook prevádzkovanými spoločnosťou Meta Platforms, Inc. Každý výherca obdrží v elektronickej forme poukaz na nákup na eshope www.moveco.sk v hodnote 100€ s DPH.

Výhra sa neodovzdá v prípade, že organizátor zistí, alebo bude mať podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla súťažiacemu k výhre.

Výhercovia budú vyzvaní na predloženie dokladu, ktorý preukáže splnenie bodu 1. (faktúra). Zo súťaže budú vylúčení výhercovia, ktorí odstúpili/odstúpia od zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z.z. v čase do 23.1.2024 a/alebo neprevzali/neuhradili objednávku do 8.1.2024. Prevádzkovateľ eshopu 
www.moveco.sk si vyhradzuje právo v danom/obdobnom prípade výhru neodovzdať a/alebo vymáhať vzniknutú škodu, ktorá vznikla porušením pravidiel v bodoch 1. – 4.

 

5. Osobné údaje

Súťažiaci zapojením do súťaže dobrovoľne poskytuje organizátorovi osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) a udeľuje súhlas v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov k spracúvaniu osobných údajov – mena, priezviska a e-mailového kontaktu súťažiaceho – za účelom vykonávania marketingových činností organizátorom. Súčasne súhlasí s využitím svojej e-mailovej adresy za účelom doručovania informácií komerčnej komunikácie od organizátora. Súhlas sa poskytuje na dobu 5 rokov a tento môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného organizátorovi.

Podrobné informácie ohľadne ochrany osobných údajov sú uvedené na https://moveco.sk/index.php?route=information/information&information_id=3 .

 

6. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo jej pravidlá. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Ak sa organizátor dozvie, že súťažiaci na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude oprávnený vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

Organizátor nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia súťaže. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za kuriérske služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a kuriérskou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas kuriérskej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.

 

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 3.11. 2023.